برنامه ریزی برای سال جدید

در روزهای قبل از سال جدید برای عید نوروز چه کنیم ؟

تزریق ژل ، فیلر یا همان مواد پرکننده که در این روزها بسیار باب شده به یک ضرورت در بهبود ظاهر محسوب می شود.